Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego

logo_data_przezroczystaCzłonkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku uczestniczą w projekcie badawczym NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO KULTUROWE POMORZA WSCHODNIEGO, kierowanym przez dr hab. prof. UG Annę Kwaśniewską z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt dotyczy naukowego udokumentowania i opisu stanu niematerialnego dziedzictwa kulturowego grup etnicznych i regionalnych Pomorza Wschodniego. Przedmiotem badań będą dziedziny wymienione w ratyfikowanej przez Polskę w 2010 r. Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Zamierzenie ma charakter interdyscyplinarny i będzie trwało cztery lata.  Wezmą w nim udział etnologowie, socjologowie, kulturoznawcy posiadający odpowiednie przygotowanie merytoryczne, w tym umiejętność prowadzenia badań terenowych. Do współpracy przy realizacji projektu zostaną włączone stowarzyszenia naukowe i muzea: Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie, Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, Instytut Kaszubski w Gdańsku, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku.

Efektem końcowym projektu będą: katalog i monografia niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego (razem dwa tomy).

Badania obejmą obszar całego województwa pomorskiego, składający się z 15 powiatów.