ARCHIWALIA

camera sf    camera sf    camera sf    FOTOGRAFIE

> 2017.12.11 FOTOGRAFIE Z OBCHODÓW JUBILEUSZU 60-LECIA DZIAŁALNOŚCI PTL OG

> 2017.06.22-25 FOTOGRAFIE Z XCIII WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PTL W GNIEWINIE

> 2017.01.30 FOTOGRAFIE ZE SPOTKANIA NOWOROCZNEGO PTL OG

> 2016.02.08 FOTOGRAFIE ZE SPOTKANIA NOWOROCZNEGO PTL OG

> 2015.01.20 FOTOGRAFIE Z KONFERENCJI „Kulturowe analizy patriotyzmu”

> 2014.09.18-21 FOTOGRAFIE Z XC WALNEGO ZGROMADZENIA DELEGATÓW PTL W LUBLINIE

> 2014.05.24-2014.06.07 FOTOGRAFIE Z WYPRAWY DO ALBANII

> 2014.04.25 FOTOGRAFIE ZE SPOTKANIA MIĘDZYODDZIAŁOWEGO W MUZEUM ZACHODNIOKASZUBSKIM W BYTOWIE

> 2014.02.21 FOTOGRAFIE Z KURATORSKIEGO OPROWADZANIA PO WYSTAWIE „LOKALNY PEJZAĆ KONTRKULTURY. PEACE, LOVE I PRL” W MUZEUM ETNOGRAFICZNYM W TORUNIU

> 2014.01.20 FOTOGRAFIE ZE SPOTKANIA NOWOROCZNEGO PTL OG

> 2014.01.20 FOTOGRAFIE Z KONFERENCJI „Śmieć w kulturze!”

> 2013-1990 ARCHIWUM FOTOGRAFII PTL OG

iconmonstr-book-20-icon-64    iconmonstr-book-20-icon-64    iconmonstr-book-20-icon-64    TEKSTY

> Wykorzystana szansa, na łamach miesięcznika „Pomerania” (Wrzesień 2017) z Mirosławem Kuklikiem rozmawiał Dariusz Majkowski

> Oddział Gdański PTL w jubileuszu 60-lecia. Trochę historii… – Wiktoria Blacharska

Krzyk Ropuchy – opowieść Ludu Basari (Togo). Literatury w językach rodzimych – ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik SVD [tekst pierwotnie opublikowano w czasopiśmie „Afryka” 33 (2011), s.56-66]

W sercu literatury ustnej ludu Basari – ks. dr hab. Jacek Jan Pawlik SVD

 * * *

Historia Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Gdańsku sięga połowy 1955 r., kiedy powstał kilkuosobowy Komitet Organizacyjny z tymczasową siedzibą w Wojewódzkim Domu Twórczości Ludowej w Gdańsku.

26 czerwca 1957 r. Komitet doprowadził do oficjalnego powołania Oddziału, liczącego 36 członków, wśród których znajdowali się przedstawiciele różnych profesji, w tym trzech etnografów. Pierwszym prezesem został dr Feliks Markowski, kierownik Katedry Historii Architektury Polskiej Politechniki Gdańskiej. Od 1958 r. funkcję wiceprezesa pełnił dr Longin Malicki, etnograf, twórca i długoletni kierownik Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku. Pierwszym sekretarzem Oddziału Gdańskiego PTL został mgr Wojciech Błaszkowski, etnograf, badacz budownictwa ludowego Kaszub. Skarbnikiem był znany poeta i prozaik kaszubski, Leon Roppel. W skład zarządu weszli: ks. dr Władysław Łęga, ks. dr Bernard Sychta i doc. dr Andrzej Bukowski.

Główne założenia działalności polegały wówczas na: szerzeniu i pogłębianiu wiedzy etnograficznej oraz popieraniu rozwoju kultury ludowej Pomorza Gdańskiego, prowadzeniu i publikowaniu etnograficznych badań naukowych. Cele te realizowano z dużym rozmachem. Ukazały się liczne publikacje dotyczące etnografii Pomorza, wygłaszano odczyty i prelekcje. W 1971 r. członkowie Oddziału przygotowali XLVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wraz z towarzyszącą mu konferencją naukową. W 1985 r. w strukturę Oddziału włączone zostało Koło Ormian, działające w ramach Gdańskiego PTL-u do 2009 roku.

Drugą siedzibą PTL-O/Gdańsk był Dział Etnografii ówczesnego Muzeum Pomorskiego (dziś Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku). W 1978 r. przeniesiono siedzibę do Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Gdańsku. Rozproszenie aktywnych członków, a także śmierć niektórych z nich (w 1978 r. umiera Leon Roppel, w 1982 r. ks. Bernard Sychta), spowodowało jednak spowolnienie działalności.

W 1987 r. siedziba Oddziału powróciła do budynku Spichlerza Opackiego w Gdańsku-Oliwie, w którym mieści się Oddział Etnografii MNG. Od tej pory praca ludoznawczo-etnograficzna PTL-O/Gdańsk była ściśle powiązana zarówno z działalnością gdańskiego muzeum etnograficznego, jak i innych muzeów na Pomorzu. W 1992 r. z inicjatywy członków Oddziału zostało powołane czasopismo naukowe pt. „Gdańskie Studia Antropologiczne”. Prowadzone były badania terenowe, odczyty i opieka merytoryczna nad twórczością ludową.

W czerwcu 2001 r. Oddział Gdański zorganizował w Jastarni LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego wraz z konferencją naukową pt. Morska tradycja ludowa mieszkańców polskiego wybrzeża Bałtyku. Przeszłość, stan obecny, perspektywy.

Członkowie Oddziału biorą udział w konferencjach naukowych, publikują wyniki własnych badań terenowych, realizują działania przewidziane w statucie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Liczba członków Oddziału od lat 90. XX w. aż do chwili obecnej oscyluje wokół 60 osób.

Tomasz Siemiński
Wykorzystano opracowania sporządzone przez Longina Malickiego (1986) i Wiktorię Blacharską (1995)